Đề thi học kì 2

Chủ nhật - 30/04/2017 06:57 | Số lần đọc: 392
Đề thi học kì 2: Lớp 2 . Môn Toán
ĐỀ THI CUỐI KỲ II MÔN TOÁN LỚP 2
 
Bµi 1:         Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc kÕt qu¶ ®óng.
          a,       2 m 7cm= ............. cm
          Sè ®­îc ®iÒn vµo chç chÊm lµ:
          A. 27                              B. 207                            C. 207cm                       D. 9
b, liền trước 1000 lµ:
          A. 909                            B. 899                            C. 99                    D. 999
c, KÕt qu¶ cña 28  :  4 lµ:
          A. 7                      B. 8                       C. 24                    D. 32
d. Lan mua 1 cái kẹo 600 đồng, Lan đưa cô bán hàng 1000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại cho Lan bao nhiêu tiền?
A. 40 đồng           B. 300 đồng         C. 400 đồng        D. 500 đồng
e. Sè h×nh tø gi¸c trong h×nh vÏ bªn lµ:
          A. 1                      B. 2
          C. 3                      D. 4
 
Bµi 2. §Æt tÝnh råi tÝnh
454 + 136   576 - 234   67 + 25   83 - 48
             
             
             
             
 
Bµi 3. TÝnh
525 + 154 - 347 = ...............................        257 - 143  +  142 =  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bµi 4. T×m X biÕt:
                   40 :  X = 5                                X  x   3  =   24
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 5. Một người bán được 235 kg gạo thì còn  324 kg gạo. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 6. Cho tứ giác ABCD có dộ dài các cạnh như hình vẽ. Tính:
a, Chu vi tứ giác ABCD?
b, Độ dài đường gấp khúc ABCD?                             A            8cm
                                                                                                                          B
.                                                                                                   12cm
                                                                                                                                                                               7cm.    
.................................................................................................C................14cm...................................................D............
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn