GA Toán lớp 2 thao giảng 20 - 11
Thø n¨m, ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2017
To¸n
31 - 5
I. Yªu cÇu cÇn ®¹t:
- BiÕt thùc hiÖn phÐp trõ cã nhí trong ph¹m vi 100, d¹ng 31 - 5.
- BiÕt gi¶i bµi to¸n cã mét phÐp trõ d¹ng 31- 5.
- NhËn biÕt giao ®iÓm cña hai ®o¹n th¼ng.
- Bµi tËp cÇn lµm: Bµi 1 (dßng 1), bµi 2 (a, b), bµi 3, bµi 4
II. §å dïng d¹y häc:
-  B¶ng phô 
III. ho¹t ®éng d¹y häc:
H§GV H§HS
1. Giíi thiÖu thµnh phÇn dù giê.
2. Bµi cò:
+ TiÕt tr­íc ta häc bµi g×?
- Gäi HS ®äc thuéc 11 trõ ®i mét sè.
- Nªu mét sè phÐp tÝnh.
- Nhận xÐt, tuyªn d­¬ng.
3. Bµi míi:
a. Giới thiệu bài: Tiết trước các em được học 11 trừ đi một số: dạng 11 -5, hôm nay cô trò chúng ta cùng tìm hiểu cách trừ dạng 31 – 5
- GV ghi mục bài:
b. Các hoạt động:
HĐ1: Cung cấp kiến thức mới:
- Yêu cầu HS lấy 3 bó 1 chục que tính và 1 que tính rời.
+ Có mấy que tính?
- Nªu: Cã  31 que tÝnh bít ®i 5 que tÝnh, hái cßn l¹i bao nhiªu que tÝnh?
- Hãy nêu dự đoán kết quả của em.
+ Muốn biết số que tính còn lại ta thực hiện phép tính gì?
- Ghi bảng: 31 - 5
- Nhóm 2 thảo luận  thao tác trên que tính để tìm kết quả.Tìm kết quả phép trừ.
- Gọi HS nêu các cách tách có thể.
- Thao tác lại cách tách: Đưa 3 bó 1 chục và 1 que tính rồi hỏi: Có mấy que tính?
- Có 31 que tính muốn bớt 5 que tính trước tiên ta bớt 1 que tính rời rồi mở 1 bó một chục que tính lấy ra 4 que tính nữa là 5. Ta còn 2 bó một chục que tính và 6 que tính rời. Vậy 31 que tính bớt đi 5 que tính còn lại mấy que tính?
- Bạn nào đã dự đoán kết quả đúng.
- Vậy 31 – 5 bằng mấy?
HĐ 2: Hướng dẫn tính theo cột dọc.
- Muốn tìm kết quả nhanh hơn chúng ta sẽ đặt tính. Vậy khi đặt tính chúng ta cần lưu ý điều gì?
 
- Nhận xét cách lưu ý HS nêu khi đặt tính.
- Tương tự tiết học trước em nào có thể thực hiện được phép tính này?
- GV chốt: + 1 không trừ được 5 ta lấy 11 trừ 5 bằng 6 viết 6 nhớ 1.
+ 3 trừ 1 bằng 2 viết 2.
- Gọi HS nhắc lại cách trừ CN, N2, lớp.
- Ghi bảng cột dọc: 21 – 4 =      41 – 5 =
- Gọi HS nêu cách thực hiện tính trừ.
 
- Lắng nghe, nhận xét tuyên dương HS kịp thời.
HĐ3: Luyện tập:
Bài 1:
- Gọi HS nêu Yêu cầu bài 1.
- Nêu nhiệm vụ cho HS: Làm dòng 1 vào vở.
- Gọi 1 HS làm bảng phụ.
- Treo bảng phụ, để nhận xét, chữa bài.
- Gọi một số em nêu cách thực hiện tính trừ.
Bài 2:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
Muốn tính hiệu ta làm như thế nào?
- Cô muốn kiểm tra kĩ năng đặt tính của các em, mời các em lấy bảng con.
- GV nêu phép tính:
51 và 4 ; 21 và 6; 71 và 8
- Gõ thước để HS giơ bảng, đọc phép tính, kết quả.
- Nhận xét, tuyên dương, nhắc nhở HS kịp thời.
 Bài 3:
- Gọi HS đọc bài toán.
+ Bài toán cho ta biết gì?
+ Bài toán hỏi gì ?
+ Muốn biết số trứng còn lại ta làm như thế nào?
- Yêu cầu HS giải bài toán vào vở.
- Treo bảng phụ chữa bài.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 4:
- Vẽ hình lên bảng lớp.
- Gọi HS đọc tên đoạn thẳng.
- Theo em đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm nào?
- GV nhận xét, chốt kết quả.
3. Củng cố dặn dò:
- Hôm nay chúng ta học bài gì?
- Khi đặt tính chúng ta cần lưu ý điều gì?
- Về nhà làm các phép tính còn lại của B1
- Nhận xét tiết học.
 
- Vç tay
 
- 11 trõ ®i mét sè.
- H lªn b¶ng ®äc thuéc.
- HS nªu kÕt qu¶.
 
 
- L¾ng nghe.
 
 
 
- Nh¾c l¹i tên bài học: 31 - 5
 
 
 
- Thao tác theo hưỡng dẫn của GV.
 
- Có 31 que tính.
- 2HS nhắc lại bài toán.
 
HS nêu dự đoán: 25, 26, 27, 28,…
 
- Thực hiện phép trừ. Lấy 31 - 5
 
- Nhóm 2 thực hiện theo yêu cầu của GV.
 
- Đại diện nêu kết quả, cách tách que tính để tìm kết quả.
- Có 31 que tính.
 
 
 
 
 
 
 
- 26 que tính.
- 31 – 5 = 26
Viết số bị trừ trước, viết số trừ dưới số bị trừ sao cho thẳng cột với hàng đơn vị của số bị trừ, sau đó viết dấu trừ cuối cùng dùng thước gạch ngang để tính kết quả.
 
 
- HS nêu cách tính.
 
 
 
 
- CN, N2, Lớp nêu lại cách trừ.
 
- Nêu cách thực hiện tính trừ: 21 – 4 và 41 – 5.
- Nhận xét, bổ sung.
 
 
 
- HS nêu yêu cầu bài 1: Tính.
 
 
- HS thực hiện theo nhiệm vụ GV nêu. 1 HS làm bảng phụ.
- Nhận xét kết quả ở bảng phụ, đối chiếu kết quả của mình với bạn
 
- HS nêu yêu cầu bài tập.
- Ta thực hiện tính trừ
- Lấy bảng con.
 
- Nghe, ghi và thực hiện tính.
 
 
 
 
 
 
- 3-4 HS đọc bài toán
Có: 51 quả trứng
Lấy: 6 quả trứng
Còn : ….quả trứng?
 
Thực hiện tính trừ.
- HS làm bài giải vào vở, 1 em làm bảng phụ.
- Nhận xét, đối chiếu với bài bạn.
 
- Quan sát GV vẽ hình.
- Đoạn thẳng AB, đoạn thẳng CD.
- Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm O.
 
 
- 31 – 5
- Số trừ thẳng cột với hàng đơn vị của số bị trừ.
 

Thông tin chi tiết
Tên file:
GA Toán lớp 2 thao giảng 20 - 11
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Kiều Thị Quỳnh Huong
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Download » THƯ VIỆN GIÁO ÁN
Gửi lên:
04/11/2017 23:32
Cập nhật:
04/11/2017 23:32
Người gửi:
thtunganh
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
48.50 KB
Đã xem:
226
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
Từ site TRƯỜNG TIỂU HỌC TÙNG ẢNH - ĐỨC THỌ - HÀ TĨNH:
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File